Recruitment Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt: 23 mei 2018

Jouw privacy is belangrijk voor ons. Deze privacyverklaring beschrijft hoe Burst B.V. (hierna: “Burst”) persoonsgegevens verwerkt, op welke manier Burst deze verwerkt en voor welke doeleinden. Verwerking van de persoonsgegevens geschiedt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR, vanaf 25 mei 2018) stelt. Deze verklaring is van toepassing op onze interactie met jou als sollicitant.

Persoonlijke gegevens die we verzamelen

Als je solliciteert op een van onze vacatures, vragen wij je diverse gegevens in te vullen via het sollicitatieformulier via ons recruitmentplatform Workable. Gegevens kunnen bestaan uit persoonsgegevens (naam, email adres, adres, telefoonnummer en adres), gegevens over jouw profiel (opleiding, vaardigheden en werkervaring), sollicitatiebrief, cv en code en URLs naar projecten waar je aan gewerkt hebt. Daarnaast kunnen er diverse vragen gesteld worden over jouw profiel, de rol, jouw interesses, etc. Deze kandidaatgegevens worden alleen gebruikt in de beoordeling van jou als kandidaat en worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan voor recruitment.

Hoe slaan we jouw gegevens op?

Kandidaatgegevens worden tot maximaal vier weken na het beëindigen van de sollicitatieprocedure bewaard, tenzij expliciet toestemming is verleend door de kandidaat om de gegevens te bewaren voor toekomstige vacatures. In dat geval worden deze gegevens tot maximaal één jaar na het beëindigen van de sollicitatieprocedure bewaard. We verwerken en bewaren jouw persoonsgegevens conform deze Recruitment Privacyverklaring voor de volledige termijn.

Het delen van informatie

Kandidaatgegevens worden gedeeld met onze leverancier Workable Software Limited (hereinafter: “Workable”). Workable zorgt namens ons voor het beheer en opslag van sollicitaties. Workable kan gegevens doorgeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Het privacybeleid van Workable kun je op hun website vinden (Engelstalig). In een volgende fase van de sollicitatieprocedure kunnen jouw persoonlijke gegevens worden gedeeld met onze partner Bapas. Bapas gebruikt deze persoonlijke gegevens om jouw beoordeling te personaliseren.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens voor zover mogelijk te voorkomen. Burst draagt, samen met verwerker Workable, zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar bestanden waarin jouw persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Jouw rechten

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je een aantal belangrijke rechten. Samenvattend omvatten die rechten:

  • Het recht op vergetelheid. Het recht om ‘vergeten’ te worden.
  • Recht op inzage. Dat is het recht om de persoonsgegevens die we verwerken in te zien.
  • Recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens die we verwerken te wijzigen.
  • Het recht op dataportabiliteit. Het recht om persoonsgegevens over te dragen.
  • Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
  • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten.
  • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Voor vragen over onze Recruitment Privacyverklaring of vragen omtrent inzage, wijzigingen in, of het verwijderen van je persoonsgegevens, kun je te allen tijde contact met ons opnemen. Klopt er iets niet of wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen, neem dan gerust contact op via privacy@burst-digital.com.

Klachten

We hopen dat we elke vraag over ons gebruik van jouw informatie kunnen oplossen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft je het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, voor Nederland is dit Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt je klacht indienen via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen Recruitment Privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor te allen tijde deze Recruitment privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd.

Contactgegevens

Burst B.V.
Delftseplein 30C
3013 AA Rotterdam

Telefoon: +31 (0)10 82 001 40
Email: privacy@burst-digital.com